Основното предназначение на нашата компания е, на база изобретеният от г-н Валери Иванов Чобанов комутатор на магнитен поток, да бъдат разработени генератори с различно предназначение и мощност. Внедряването на изделието в транспорта ще повиши многократно времето за експлоатация, както и ще намали броят на акумулаторните батерии.

Друго приложение на генераторите ще бъде в домакинствата. Това ще осигури децентрализация на снабдяването с електричество, което ще повиши сигурността.

Голямо приложение ще има и в медицината, за различните методи на магнитотерапия. Благодарение на изобретеният от г-н Валери Иванов комутатор, магнитният поток на постоянният магнит ще е възможно да бъде модулиран по амплитуда и честота.

 

___________________________________________________

The main purpose of our company is based on invented by Mr. Valery Ivanov Chobanov switch magnetic flux to be developed generators with different functions and power. Implantation of the device in transport will increase manifold time operation and will reduce the number of batteries.

Another application of the generators will be in households. This will ensure the decentralization of the supply of electricity, which will increase reliability.

Great application will be in medicine, the various methods of magnetic therapy. Thanks to the inventive Mr. Valery Ivanov switch, magnetic flux of the permanent magnet will be possible to be modulated in amplitude and frequency.