В основата на конструкцията
на всички показвани

сн. нач. съст.
Начално състояние
сн упр имп
Състояние след подаване на управляващ импулс
сн на екв схема
Еквивалентна схема на примерен генератор
сн графика
Суперпозициране на интензитета на магнитните полета

генератори е комутаторът на магнитни потоци ИНКОМП, изобретен от Валери Иванов Чобанов през 2005/2006 година. Именно благодарение на него е възможна комутацията на магнитните потоци, породени от магнитното поле на постоянният магнит. Управлението на тези магнитни потоци се осъществява посредством промяната на магнитното съпротивление в малък участък от магнитният контур, който участък е обособен като отделен елемент със собствен магнитен поток, който насища магнитопровода в този малък участък. Нормално този участък е тороид или близка до него форма, осигуряваща затворен магнитен контур, отделен от общия. В следствие на насищането, основният магнитен поток се пренасочва към участък с по-малко магнитно съпротивление, което е и работната част. Показано е на първите три рисунки!

ЕФЕКТИВНОСТТА се определя от обема на ключовата част(тороида), както и от отношението му към обема на работната част. Това предопределя и разхода на енергия за управлението на процеса. В най-общият случай работата на генератора протича съгласно законът на Фарадей
 
 Е = -dF/dt                                               
 

При процесът на комутация особена роля е отредена и на правилото за суперпозиция на интензитета на магнитното поле

сн прим констр
Примерна конструкция на генератор
Hs=Ho+/-Hi*cos(ωt)
 
 
                                                       
 
Където Ho е на постоянният магнит, а Hi*cos(ωt) – променливото, породено от управляващият импулс. По този начин магнитопроводът на ключовият тороид е перманентно в наситено състояние, както е показано на последната графика
==================================================

The basis of the design

of all generators is shown switch magnetic flow INKOMP invented by Valery Ivanov Chobanov in 2005/2006 year. It was thanks to him possible switching of the magnetic flow generated by the magnetic field of the permanent magnet. The management of these magnetic flux is performed by changing the magnetic resistance in a small area of ​​the magnetic loop that section is arranged as a separate unit with its own magnetic flux which saturates the magnetic core in this small area. Normally this area is toroid or close to it form, providing a closed magnetic circuit, separate from the general. As a result of saturation, the main magnetic flux shifts to stretch with less reluctance, which is the working part. It is shown the first three drawings!

Effectiveness is determined by the volume of the key part (toroid), as well as its relation to the volume of the working part. This determines energy expenditure management process. In the most general case generator operation takes place in accordance with the law of Faraday

 E = -dF / dt

In the process of switching a special role is assigned and the rule of superposition of the intensity of the magnetic field

Hs = Ho +/- Hi*cos (ωt)

Where Ho is a permanent magnet and Hi*cos (ωt) – variable generated by the control pulse. Thus toroid cores key is permanently in the saturated state, as shown in the last graph

.____________________________________________________
==================================================
La base del diseño de todos los generadores

se muestra interruptor de flujo magnético INKOMP inventado por Valery Ivanov Chobanov en curso 2005/2006. Fue gracias a él posible de conmutación del flujo magnético generado por el campo magnético del imán permanente. La gestión de estos flujo magnético se lleva a cabo cambiando la resistencia magnética en un área pequeña del bucle magnético que la sección está dispuesto como una unidad independiente con su propio flujo magnético que satura el núcleo magnético en esta pequeña área. Normalmente, esta zona es toroide o cerca de ella la forma, proporcionando un circuito magnético cerrado, separado de la general. Como resultado de la saturación, el principal flujo magnético cambia para estirar con menos reticencia, que es la parte de trabajo. Se muestra los tres primeros dibujos!

La eficacia se determina por el volumen de la parte clave (toroide), así como su relación con el volumen de la parte de trabajo. Este proceso de gestión determina el gasto de energía. En la operación más general generador caso se lleva a cabo de conformidad con la ley de Faraday

E = -df / dt

En el proceso de cambiar un papel especial es asignado y el estado de superposición de la intensidad del campo magnético

Hs =  Ho+/- Hi*cos (ωt)

Cuando Ho es un imán permanente y Hi*cos(ωt) – Variable generada por el impulso de control. Así clave núcleos toroidales es de forma permanente en el estado saturado, como se muestra en el último gráfico.

_____________________________________________________
==================================================
ЕДИНСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ, който предлагаме към този момент, това е демонстрация на възможностите на технологията, както и предоставянето на прототип и лиценз за определено изделие.
Демонстрациите са два вида – стандартна и с елементи, пожелани от потенциалният партньор.
 Стандартна демонстрация
1. Работа на генератор с електрически товар на изхода не повече от 350 до 500 вата.
2. Постоянни ток и напрежение на изхода.
3. Провеждане измервания:
a) RMS-напрежение на входа, посредством осцилоскоп;
b) RMS-ток на входа, посредством сензори за ток с Хол-датчик, честотен диапазон от 0 Hz до 100 kHz, отчетени с осцилоскоп или мултимер, или и с двата прибора заедно;
c) Пресмятане на пълната мощност S = U(rms)*I(rms);
d) определяне ефективността на генератора чрез отношението Ch = Po/S, където Ch е коефициента на ефективност, Ро – мощността на изхода, а S – пълната мощност на входа за управление;
e) контрални точки за измерване:
– входа за управление на генератора, където се подават управляващите импулси;
– изхода, където е включен електрически товар – електрически лампи с нажежаема жичка, с обща мощност не повече от 350 до 500 вата.
______________________________________
Забележка:
1) По време на демонстрацията се води протокол, собственоръчно, от страна на наблюдаващият я, който след това се подписва.
2) Преговори и предложения за предоставяне на лиценз на физически лица не се приемат.

==================================================_____________________________________________________

ONLY PRODUCTS  that we offer at the time, this is a demonstration of the capabilities of technology, providing prototype and license for a device.
 Standard demonstrations
1. Employment of an electric generator with a load at the output is not more than 350 to 500 watts.
2 . Constant voltage and current output.
3 . Measurements :
a) RMS- voltage input , using the oscilloscope ;
b) RMS- current input through current sensors with Hall – sensor frequency range from 0 Hz to 100 kHz, recorded with an oscilloscope or multimeter , or both device together ;
c) calculation of the apparent power S = U (rms) * I (rms);
d) determining the efficiency of the generator by the ratio Ch = Po / S, where Ch is a coefficient of efficiency, Po – output power , and S – full power to the control input ;
e) control measurement points:
– input for control pulses for control of the process;
– output , which includes the electrical load – electrical incandescent lamps with a total capacity of not more than 350 to 500 watts.

_________________________________
Note :
1) After the demonstration signed a protocol for the observed results.
2) Negotiations and proposals for license to individuals who do not represent the companies are not accepted.

_____________________________________________________

==================================================

 

SOLO LOS PRODUCTOS que ofrecemos en el momento, esto es una demostración de las capacidades de la tecnología, proporcionando prototipo y licencia para un dispositivo.
Demostracion estandar 
1 . Emplea un generador electrico con una carga en la salida de no mas de 350 a 500 watt .
2 . El voltaje y la corriente de salida son constantes.
3 . Medidas:
a) el voltaje RMS de entrada es medido utilizando las pinzas de voltaje de un osciloscopio „Tektronix“ ( 25 MS/s).
b ) el valor RMS de la corriente de entrada es medida a traves de un sensor de efecto Hall (ancho de banda 0 Hz a 100 kHz )conectado directamente al osciloscopio.
c ) la potencia aparente es calculada como : S = U ( rms ) * I ( rms ) ;
en donde: U(rms) es el voltaje efectivo de la tension pulsada en la entrada calculada por el osciloscopio e I( rms) es el valor efectivo de la corriente pulsada de entrada calculada por el osciloscopio a traves del sensor efecto Hall descrito arriba.
d )la eficiencia del generador es calculada como: Ch = Po / S, donde Ch es un coeficiente de eficiencia , Po – potencia activa de salida , y S – potencia aparente en la entrada ;
e) los puntos de medida:
– de entrada de impulsos de control para el control del proceso;
– de salida, que incluye la carga electrica – lamparas incandescentes electricas con una capacidad total de no mas de 350 a 500 watts.
____________________________________________________
Nota :
1) Despues de la demostracion firmo un protocolo de los resultados observados.
2) Las negociaciones y las propuestas de la licencia a las personas que no sean representantes de las empresas no son aceptadas.

==================================================