Единственият продукт, който предлагам, това е демонстрация на възможностите на технологията и предоставянето на лиценз за определено изделие.
     Демонстрациите са два вида - стандартна и с елементи, пожелани от потенциалният партньор.
      I. Стандартна демонстрация
1. Работа на генератор с електрически товар на изхода не повече от 350 до 500 вата.
2. Постоянни ток и напрежение на изхода.
3. Провеждане измервания:
    a) RMS-напрежение на входа, посредством осцилоскоп;
    b) RMS-ток на входа, посредством сензори за ток с Хол-датчик, честотен диапазон от 0 Hz до 100 kHz, отчетени с осцилоскоп или мултимер, или и с двата прибора заедно;
    c) Пресмятане на пълната мощност S = U(rms)*I(rms);
    d) определяне ефективността на генератора чрез отношението Ch = Po/S, където Ch е коефициента на ефективност, Ро - мощността на изхода, а S - пълната мощност на входа за управление;
    e) контрални точки за измерване:
        - входа за управление на генератора, където се подават управляващите импулси;
        - изхода, където е включен електрически товар - електрически лампи с нажежаема жичка, с обща мощност не повече от 350 до 500 вата.


______________________________________
    Забележка:
         
             По време на демонстрацията се води протокол, собственоръчно, от страна на наблюдаващият я, който след това се подписва.

       
II. Демонстрация с елементи, пожелани от потенциален партньор
1. Писмено уведомяване за исканите промени.
2. Отговор от моя страна, включващ одобрени и отказани промени, ако са повече от една.
3. Възможни са искания за измерване със собствена, на клиента апаратура, като за целта:
    1) писмено уведомяване, в което искането се обосновава с убедителни аргументи;
    2) посочва се марката и модела на уреда, за да може да се направи преценка дали въпросният уред или уреди ще са в състояние да направят исканите измервания;
    3) след одобрение, измервателният уред ми се предоставя за контролни измервания и сравнение, след което давам окончателен отговор дали е одобрен или не;
    4) определя се подходяща за двете страни дата.

_____________________________
Забележка:
      При получаване на лиценз, разходите, направени за допълнителни измервания, се включват в цената.


III. Измервания извън моята лаборатория
    Всякакви искания, под какъвто и да било предлог, за измервания извън моята лаборатория са неприемливи и недопустими!
    След закупуването на лиценз за съответното изделие, всеки ще има правото и възможностите да разполага с придобитото право така, както намери за добре, в рамките на изискванията и ограниченията, наложени от сключеният лицензионен договор.
    Към момента не предвиждам предоставянето на изключителни права!
    Цената на лиценза включва еднократна сума при подписване на лицензионният договор, плюс 5% роялити за времето на действие на лицензионният договор.
    Договорите за лиценз се сключват в Република България само и единствено съгласно законодателството на Република България!
    Преди започване на преговори за предоставяне на лиценз, необходимо условие е представянето на документ за актуално състояние на потенциалния купувач, както и надлежна банкова гаранция, че е в състояние да заплати сумата, за която се водят преговори.

____________________________________
Забележка:
          Преговори и предложения за предоставяне на лиценз на физически лица не се приемат.
The only product, to offer, this is a demonstration of the technology and the granting of a license for a device.
      Demonstrations are of two types - standard and features requested by the prospective partner.

  
I. Standard demonstrations
1. Employment of an electric generator with a load at the output is not more than 350 to 500 watts.
2 . Constant voltage and current output.
3 . Measurements :
   a) RMS- voltage input , using the oscilloscope ;
   b) RMS- current input through current sensors with Hall - sensor frequency range from 0 Hz to 100 kHz, recorded with an oscilloscope or multimeter , or both device together ;
   c) calculation of the apparent power S = U (rms) * I (rms);
   d) determining the efficiency of the generator by the ratio Ch = Po / S, where Ch is a coefficient of efficiency, Po - output power , and S - full power to the control input ;
   e) control measurement points:
        - input for control pulses for control of the process;
        - output , which includes the electrical load - electrical incandescent lamps with a total capacity of not more than 350 to 500 watts.

_________________________________
   Note :
         
            After the demonstration signed a protocol for the observed results.


II. Demonstration of items requested by a potential partner
1. Written notification of the change.
2 . Response on my part , including changes approved and rejected if more than one.
3 . Possible applications for measuring its own , the customer equipment for this purpose :
   1 ) written notice , which request shall be supported by convincing arguments;
   2) Specify the make and model of the device to be able to assess whether the device or devices will be able to make the required measurements;
   3 ) After approval , the instrument I provide for control measurements and compared , and then give a definitive answer whether it is approved or not;
   4 ) determining a suitable date for both parties .

___________________________________
Note:
       When purchasing a license, the cost of measurement are included in the price.
III. Measurements outside my lab
   Any request under any pretext measurements outside my lab are unacceptable and intolerable!
   After purchasing a license for the products , everyone will have the right and ability to have acquired right as it sees fit, within the requirements and restrictions imposed by the license agreement concluded
   Currently does not provide for the granting of exclusive rights !
   License price includes a lump sum upon signing the license agreement , plus 5% royalties for the duration of the license agreement.
   Licensing agreements are concluded in the Republic of Bulgaria exclusively under the laws of the Republic of Bulgaria !
   Before negotiations for grant of license , a prerequisite is the presentation of a document the current status of the potential buyer and proper bank guarantee being able to pay the amount to which the negotiation.

_____________________________________
Note:
       Negotiations and proposals for license to individuals who do not represent the companies are not accepted.
Lo que ofrecemos, es una demostracion de la tecnologia y la concesion de una licencia para utilizarla.
      Las demostraciones son de dos tipos - estandar y adaptadas a los requerimientos del potencial socio.

I. Demostracion estandar

1 . Emplea un generador electrico con una carga en la salida de no mas de 350 a 500 watt .
2 . El voltaje y la corriente de salida son constantes.
3 . Medidas:
    a) el voltaje RMS de entrada es medido utilizando las pinzas de voltaje de un osciloscopio tektronix ( 25 MS/s).
    b ) el valor RMS de la corriente de entrada es medida a traves de un sensor de efecto Hall (ancho de banda 0 Hz a 100 kHz )conectado directamente al osciloscopio.
    c ) la potencia aparente es calculada como : S = U ( rms ) * I ( rms ) ;
en donde: U(rms) es el voltaje efectivo de la tension pulsada en la entrada calculada por el osciloscopio e I( rms) es el valor efectivo de la corriente pulsada de entrada calculada por el osciloscopio a traves del sensor efecto Hall descrito arriba.
    d )la eficiencia del generador es calculada como: Ch = Po / S, donde Ch es un coeficiente de eficiencia , Ro - potencia activa de salida , y S – potencia aparente en la entrada ;
     e) los puntos de medida:
         -  de entrada de impulsos de control para el control del proceso;
         -  de salida, que incluye la carga electrica - lamparas incandescentes electricas con una capacidad total de no mas de 350 a 500 watts.
____________________________________________________
    Nota :  Despues de la demostracion firmo un protocolo de los resultados observados.

II . Demostracion de productos solicitados por el socio potencial
1 . Notificacion por escrito de dicho cambio.
2 . Respuesta por mi parte, incluidos los cambios aprobados y rechazados si hay mas de uno .
3 . Las posibles aplicaciones de medicion de si mismo, el equipo del cliente para este fin :
    1 ) una notificacion por escrito , expresando en la solicitud ira acompanada de argumentos convincentes ;
    2 ) especificar la marca y modelo del dispositivo para poder evaluar si el dispositivo o dispositivos seran capaces de tomar las medidas necesarias;
    3 ) Despues de la aprobacion , el instrumento que proporcione para medidas de control y comparado y , a continuacion, dar una respuesta definitiva si se aprueba o no;
    4 ) la determinacion de una fecha conveniente para ambas partes.

________________________________________
Nota:
     Al comprar una licencia, el costo de la medicion estan incluidos en el precio.
III . Las mediciones fuera de mi laboratorio
    Cualquier solicitud de conformidad con cualquier medida pretexto fuera de mi laboratorio son inaceptables e intolerables !
    Despues de comprar una licencia para los productos , todo el mundo tendra el derecho y la posibilidad de haber adquirido derecho como lo considere oportuno , dentro de los requisitos y las restricciones impuestas por el acuerdo de licencia concluido .
    En la actualidad no preve la concesion de derechos exclusivos!
    Precio licencia incluye una suma global a la firma del acuerdo de licencia, mas el 5 % de las regalias para la duracion del contrato de licencia.
    Los acuerdos de licencia se celebran en la Republica de Bulgaria exclusivamente segun las leyes de la Republica de Bulgaria !
    Antes de las negociaciones para la concesion de la licencia , un requisito previo es la presentacion de un documento de la situacion actual del comprador potencial y garantia bancaria adecuada la posibilidad de pagar la cantidad a la cual la negociacion.

______________________________________
          Nota:
                  Las negociaciones y las propuestas de la licencia a las personas que no sean representantes de las empresas no son aceptadas.